News

Energy and economic independent village

Author: Nenad Pesic
Objekat: PILOT PROJEKAT, EEN – 07 Farma i stambena zgrada
Mesto: lokacija Stara Pazova, Srbija
Realizacija: 2013. god.

Prezentacija rešenja na sajmu RENEXPO u Nemačkoj

Detaljan opis projekta

Studija izvodljivosti sa idejnim rešenjem naselja energetski i ekonomski nezavisnog. Naselje je sa farmom svilja, kapaciteta 3000 tovljenika u jednom turnusu. Stanovnici naselja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Plastenik je projektovan kao dopunska proizvodnja radi iskorišćenja toplone energije iz postorjenja za kogeneraciju. Analizirani i veći potencijali farmi u Vojvodini.

 • Energetski potencijal  većih farmi u Vojvodini, analiza stanja i mogućnosti korišćenja otpada farme
 • Prozvodnja biogasa i djubriva iz otpada, u konkretnom slučaju iz postupka digestije i korišćenje biogasa
 • Analiza dobijene energije u postrojenju za digestiju i postrojenju za kogeneraciju
 • Korišćenje djubriva u poljoprivredi na lokalnom nivou
 • Proizvodnja u plasteniku sa upotrebom toplotne energije iz postrojenja za kogeneraciju
 • Stambeno naselje sa primenom bioklimatskih elemenata arhitekture i pasivih sistema solarne energije

Dobijeni rezultati : dobici od viška ostvarene energije, predhodno zadovoljene sve potrebe naselja 296.949,38 eur, dobici od proizvodnjemesa 176.000,00, dobici od proizvodnje povrća 307.200,00, dobici od prodaje djubriva 83.292,00. Ukupna dobit nakon pokrića svih troškova 863.441,38 eura. Godišnji dodatni troškovi koji se finansiranju iz dobiti 222.000,00 eura. Ostatak nerasporedjene dobiti 641.441,38 eura. Troškovi izgradnje 2.556.252,00 eura. Period povrata investicije 3.99 godine (četiri godine).

Pružene usluge, uključujući i, ako je primenjivo, službe i odgovarajuće sume navedene u ugovoru Ovaveštenja kriterijume selekcije

 • Prikaz predloženog tehničkog rešenja
 • Snabdevanje otpadom sa povezivanjem proizvodjača i dobavljača
 • Izbor lokacije i situacioni plan sa analizom katastarskim planovima područja
 • Uticaji na okolinu sa tokom biomase, otpada i energije
 • Energtski bilans naselja
 • Procena troškova naselja
 • Procena ekonomičnosti projekta
 • Sporedni uticaji projekta

Analiza stambene zgrade

Stambena zgrada je sa deset nezavisnih stambenih jedinica u nizu. Stambene jedinice se sastoje iz prizemlja i sprata sa nezavisim ulazom. Neto korisna površina zgrade je Pneto=1128,00 m2. Grejanje i klimatizacija rešeni su pasivnim solarnim sistemom.

Analiza farme

Farma je za 3000 tovljenika u turnusu sa svim pratećim sadržajima za ovu vrstu proizvodnje. Prerada mesa i prasilište nisu sastavni deo farme.