Tehnički pregled objekata

Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, faze ili dela objekta za objekat za koji je izdata građevinska dozvola, odnosno rešenje iz člana 145. Zakona, a investitor namerava da podnese zahtev nadležnom organu za izdavanje upotrebne dozvole.

Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova.

Tehnički pregled može se vršiti:

  1. za ceo objekat;
  2. po fazama izgradnje objekta, za objekte za koje je građevinskom dozvolom predviđena fazna izgradnja;
  3. za delove objekta, koji nisu građevinskom dozvolom predviđeni kao posebne faze, a koji prema mišljenju Komisije ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom predstavljaju tehničko tehnološke celine i mogu se kao takvi samostalno koristiti.

Tehnički pregled objekta obuhvata:

  1. proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova;
  2. kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs