Usluge

Pribavljanje potrebne dokumentacije za izgradnju objekata

Pribavljanje potrebne dokumentacije za igradnju je zahtevan i odgovoran posao i zahteva šire poznavanje oblasti investicije. Aktivnosti se obuhvataju tri faze: pripreme za izgradnju, izgradnja objekta i pribavljanje upotrebne dozvole.

OBJEDINJENA PROCEDURA

I FAZA: PRIPREMA ZA IZGRADNJU

 1. Lokacijski uslovi
 2. Gradjevinska dozvola

II FAZA: IZGRADNJA OBJEKTA

 1. Prijava radova
 2. Izjava o završetku izrade temelja
 3. Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu

III FAZA: UPOTREBNA DOZVOLA

 1. Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole
 2. Upis u katastar
1 2 3 6
Pribavljanje potrebne dokumentacije za izgradnju objekata

Pribavljanje potrebne dokumentacije za igradnju je zahtevan i odgovoran posao i zahteva šire poznavanje oblasti investicije. Aktivnosti se obuhvataju tri faze: pripreme za izgradnju, izgradnja objekta i pribavljanje upotrebne dozvole.

OBJEDINJENA PROCEDURA

I FAZA: PRIPREMA ZA IZGRADNJU

 1. Lokacijski uslovi
 2. Gradjevinska dozvola

II FAZA: IZGRADNJA OBJEKTA

 1. Prijava radova
 2. Izjava o završetku izrade temelja
 3. Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu

III FAZA: UPOTREBNA DOZVOLA

 1. Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole
 2. Upis u katastar
Tehnička kontrola dokumentacije

Projekat za građevinsku dozvolu podleže tehničkoj kontroli. Tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koji ispunjavaju uslove za izradu tehničke dokumentacije propisane zakonom i koje odredi investitor.

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu obuhvata naročito proveru: usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima, zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata; stabilnosti i bezbednosti; racionalnosti projektovanih materijala; uticaja na životnu sredinu i susedne objekte.

O izvršenoj tehničkoj kontroli sačinjava se izveštaj koji potpisuju projektanti sa odgovarajućim licencama koji su obavili tehničku kontrolu pojedinačnih delova projekta, a konačni izveštaj potpisuje zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik.

Projekat za građevinsku dozvolu izrađen po propisima drugih zemalja podleže tehničkoj kontroli kojom se proverava usklađenost te dokumentacije sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Tehnički pregled objekata

Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, faze ili dela objekta za objekat za koji je izdata građevinska dozvola, odnosno rešenje iz člana 145. Zakona, a investitor namerava da podnese zahtev nadležnom organu za izdavanje upotrebne dozvole.

Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova.

Tehnički pregled može se vršiti:

 1. za ceo objekat;
 2. po fazama izgradnje objekta, za objekte za koje je građevinskom dozvolom predviđena fazna izgradnja;
 3. za delove objekta, koji nisu građevinskom dozvolom predviđeni kao posebne faze, a koji prema mišljenju Komisije ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom predstavljaju tehničko tehnološke celine i mogu se kao takvi samostalno koristiti.

Tehnički pregled objekta obuhvata:

 1. proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova;
 2. kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.
Projektovanje svih vrsta objekata

Ekipe naših inženjera, uz saradnju sa partnerima, su specijalizovane za izradu svih vrsta projekata:

 • Projektovanje poslovnih objekata različitih namena;
 • Projektovanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
 • Projektovanje industrijskih objekata i postrojenja;

Projektovanje objekata sastoji se u izradi svih vrsta tehničke dokumentaciju prema konkretnim potrebama, i to:

 1. Generalni projekat (GNP)
 2. Idejno rešenje (IDR)
 3. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
 4. Projekat za izvođenje (PZI)
 5. Projekat izvedenog objekta (PIO)

Projektovanju se pristupa nakon pribavljanja Lokacijskih uslova. Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta (IDP), odnosno projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i projekta za izvođenje (PZI), kao i podatke o:

 1. broju i površini katastarske parcele, osim za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove;
 2. nazivu planskog dokumenta, odnosno planskom dokumentu i urbanističkom projektu na osnovu kojeg se izdaju lokacijski uslovi i pravila građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela;
 3. uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu;
 4. podatke o postojećim objektima na toj parceli koje je potrebno ukloniti pre građenja;
 5. druge uslove u skladu sa posebnim zakonom.
Stručni nadzor

Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora bliže se propisuje sadržina i način vođenja stručnog nadzora u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

Stručni nadzor odnosi se na: pripremne radove; građevinske i građevinsko-zanatske radove; ugradnju instalacija, postrojenja i opreme; druge radove koji se izvode u toku građenja objekta.

Inženjering, evaluacija i upravljanje projektima

Inženjering, evaulacija i upravljanje projektima je objedinjavanje svih pratećih aktivnosti u procesu izgradnje, praćenja realizacije i efekta eksploatacije i usmeravanje aktivnosti.

Aktivnosti od početnih istraživanja, izrada studija opravdanosti, skica i tehničkih rešenja i projektne dokumentacije do tehničkog prijema objekta i dobijanja upotrebne dozvole, Investitor može poveriti timu iskusnih inženjera i stručnjaka po sistemu Inženjeringa. Ovakav način vodjenja i upravljanja investicijama ima prednosti u pravilnom sagledavanju i kvalitetnoj i racionalnoj gradnji. Objedinjeno praćenje realizacije projekta smanjuje mogućnost greške.